• 62 35 11 00

kurs slider

Om kursopphold ved Montebellosenteret

Kreft er en sykdom som rammer mange i løpet av livet, både voksne og barn.

Den bærende idé ved Montebellosenteret er at kreftsykdom handler om mer enn fysiske plager. 
Det handler om livet i sin alminnelighet.

Hovedmålsetting for kursopphold er å hente frem nye krefter slik at en blir rustet til å leve livet videre om det blir langt eller kort.Ulike kursopphold tilrettelegges for deg som har, eller har hatt kreft; «Kreft-hva nå?» kurs for diagnosegrupper (trinn 1), temakurs og kurs for familier med barn (trinn 2 og 3)

Vi har utviklet en trinnmodell for å gi kursdeltakerne valgmuligheter i hvilke temaer som er en naturlig forsettelse etter kurs «Kreft-hva nå?» i trinn 1. Trinn 2 og 3 kurs velges ift innhold og tidspunkt. 

  • Trinn 1 «Kreft-hva nå?». Kursene er grunnleggende og her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. 
  • Trinn 2 kursene har temaer som fokuserer på ulike utfordringer videre i livet. Deltakerne har ulike diagnoser og sykdomsforløp, men felles interesse i tema.
  • Trinn 3 er fordypningskurs etter deltakelse på trinn 2 kurs «Energibalanse i hverdagen». Kursene har fokus på ulike metoder for stressmestring.

Alle kursene er tilrettelagt slik at man kan delta sammen med samlivspartner/nærstående. Med nærstående menes personer som står pasienten spesielt nært. Dette kan være datter, sønn, mor, far, søster, bror eller også en god venninne/venn som er en støtte i sykdomssituasjonen. 

«Kreft-hva nå?» kursene er for alle som har, eller har hatt kreft, med eller uten samlivspartner/nærstående.
Målgruppen for kurset er de som har eller har hatt kreft med eller uten samlivspartner/nærstående.

«Kreft – hva nå?» kursene rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Hovedmålsettingen er «lær å leve med endringer som følge av kreft». Innholdet er en dynamisk prosess hvor kunnskapsformidling, endringsstrategier og livet videre er i fokus. Du møter  fagpersoner med spisskompetanse på kreft og kreftbehandling. Fellesskapet er verdifullt og gir rom for erfaringsutveksling med andre i tilnærmet lik situasjon. Dette kan bidra til økt innsikt og gi nye perspektiv på livet. Det er derfor lagt til rette for refleksjonssamtaler i mindre grupper. For å få størst mulig likhet blant kursdeltakerne er kursene delt inn etter diagnose. Målgruppen er alle som har eller har hatt kreft. Kurset egner seg best rett etter primærbehandling og kan søkes alene eller sammen med pårørende/nærstående. Strukturerte samtaler i grupper gir rom for erfaringsutveksling og sosialt fellesskap. 

Pårørende/nærstående
Kurset er også tilrettelagt for pårørende/nærstående. Sammen vil dere få mer innsikt i sykdommen og hvordan den andre har det, slik at dere kan få en bedre forståelse for hverandre. Erfaringene viser at det er viktig å dele erfaringer med andre som har eller har hatt kreft i familien.

Det arrangeres kurs for følgende diagnoser:

pdfBrystkreft
pdfGynekologisk kreft
pdfHjernesvulst
pdfLymfomkreft
pdfMage-, tarmkreft
pdfMyelomatose og leukemi
pdfNevroendokrinkreft
pdfProstatakreft
pdfØre, nese-, halskreft
Alle krefttyper

Til kursoversikt "Kreft - hva nå?"  

Temakurs anbefales som oppfølgingskurs til "Kreft - hva nå?" kursene. 
Temakursene bygger også på hovedmålet om å gi hjelp til å leve med endringer som følge av kreft og å få nye perspektiv på livet videre. Fokus i temakusene på trinn 2 og 3 er ikke kreft og kreftbehandling men tema knyttet til utfodringene videre i livet. Å dele tanker og erfaringer om tema som oppleves viktig kan være nyttig og verdifullt selv om diagnose og sykdomsforløp er forskjellig.

Kursene omhandler tema som samliv, ernæring, fysisk aktivitet, eksistensielle utfordringer, kroppsbevissthet og bevegelsesglede, skaperglede, å leve med lymfødem, idrett og livslyst.

Trinn 2 temakurs som arrangeres i 2017
pdfEn del av hverandres liv - parkurs
pdfSelvbilde, kropp og seksualitet
pdfVinteraktivitetsuka
pdfEnergibalanse i hverdagen - ernæring og fysisk aktivitet
pdfDet er nå du lever
pdfMinnene ser deg
pdfUng kreft - Sommeraktivitetsuka
pdfSkaperglede
pdfPilegrimsvandring i indre og ytre landskap
pdfForsommerdager
pdfTankens kraft

pdfFørjulsdager 
pdfLær å leve med lymfødem

Til kursplan med informasjon og dato til kurs

Trinn 3 temakursene som arrangeres i 2017:

pdfYoga og avspenning
pdfMedisinsk qigong
pdfOppmerksomt nærvær
pdfLymfødem i hverdagen

Til kursplan med informasjon og dato til kurs     

Kursene er for barnefamilier med barn i alder 0-18 år. Familien bør ha minst ett barn i skolealder. Barnas behov er hovedfokus i familiekursene: Mestring og tilpasning til livet med kreft i familien, og støtte fra andre barn og unge i samme situasjon. Målsettingen er å hjelpe familien å tilpasse seg situasjonen de er i, fremme forståelse for hverandre og styrke mestring og samspill.  

Barna møter hverandre i en veksling mellom lek og alvor. I alderstilpassede samtalegrupper, lede av psykolog, hjelpes barna til å dele med vherandre hvordan de har det, hva som er vanskelig og hva de kan gjøre for å få det bedre.

Kurset er tilrettelagt med en veksling mellom faglig program, aktivitet og fritid. Barna deltar i aktiviteter sammen med miljøarbeidere når foreldrene er på foredrag eller i gruppesamtaler.
Kursene arrangeres i samarbeid med Senter for Krisepsykologi i Bergen ved klinisk psykolog Marianne Straume.

Følgende familiekurs arrangeres:

Familiekurs - kreftsyke foreldre 
Dette kurset er spesielt for familier hvor barnas hverdag er preget av at foreldrene har en usikkfremtid/sykdommen er av kronisk forløp
Familiekurs - mor eller far død av kreft
Familiekurs kreftsyke barn
Dette kurset har spesielt fokus på søsken

Til oversikt familiekurs med mer informasjon og kursdatoene

 

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret 04.10.2017 - Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen...
Les mer
"Kreft-hva nå?" - kurs for unge voksne 09.06.2017 - Å være ung voksne og få en kreftdiagnose kan snu livet opp ned. Utfordringer kan være mange, for eks med å fullføre studien, starte en arbeidskarriere og/eller familieliv.   Vi arrangerer «Kreft - hva nå?» kurs, spesielt for unge voksne (18 - 45 år), alene eller med en nær pårørende....
Les mer
Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering - innhold og effekter» 15.05.2017 - Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering – innhold og effekter» er et samarbeidsprosjekt mellom Montebellosenteret og Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus. Forskningsprosjektet er en spørreundersøkelse der hensikten er å...
Les mer