• 62 35 11 00

prrende slider

Kreft rammer ikke bare den som blir syk, men også de som står nær. Pårørende eller nærrelasjoner kan oppleve under sykdomsfasen mangelfull informasjon eller at informasjon blir gitt feil eller til feil tid i forhold til sykdomsfasen, endrede roller og en annerledes hverdag.

Erfaringene fra pårørende på kurs her på MBS sier at det er viktig å kunne dele erfaringer og sin historie med andre som forstår og som har/eller har hatt kreft i familien.

Pårørende har også stort behov for kunnskap, og på den måten kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og fremtiden. I den situasjonene de står i kan det være vanskelig å se annet enn akkurat hva de selv står oppe i, og bearbeidelse av egne følelser og tanker ikke blir prioritert.

Det å få samme informasjon og opplevelser som den som er/har vært syk, viser seg også som svært verdifullt for å utvikle felles forståelse for hverandres situasjon.

På «Kreft-hva nå?» kurs vil det være gode arenaer for å gi pårørende faglig kunnskap og støtte, og ikke minst at de blir sett og hørt i den situasjonen de befinner seg i. Dette vil skje gjennom kunnskapsformidling/foredrag, fellesskap over tid og utveksling av erfaringer i egne grupper med likesinnede. Erfaringer fra pårørende på «Kreft-hva nå?»kurs er at de får ekstra støtte inn i fremtiden, gir trygghet, bedre forståelse, erkjennelse og nye perspektiver.  

Kursoversikt finnes her

Alle kurs på Montebellosenteret er tilpasset pårørende/nærstående

Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det kan oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste, og kan gi mestringsfølelse og opplevelse av mening. Det å være pårørende kan imidlertid føre med seg mange utfordringer og dilemmaer. Pårørende kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt som depresjon og utmattelsessymptomer. Pårørende kan ha forskjellige ønsker og behov for støtte. Ref.: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587.

Pårørende/nærstående har også behov for kursopphold

Helfo dekker utgiftene for kreftpasienter og nære pårørende, eller en annen person som står pasienten nær, ved opphold på Montebellosenteret. Dette kan også i enkelte kurs gjelde barn under 18 år. Pårørende som skal delta på kurs kan enten be om permisjon/ferie fra arbeidsgiver, eller sykemelding fra sin lege*. 

*Aktuelle diagnoser som legen kan benytte ved sykemelding av pårørende: ICPC-2: P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget. P03 depresjonsfølelse. 

 

Familiekursene er for familier med minst ett barn i skolealder. Programmet tilrettelegges for både foreldre og barn.

 Les mer om våre tilbud for barn som pårørende her:

Familiekurs

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer
Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs 05.03.2018 - Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og...
Les mer
En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening 20.02.2018 - I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May...
Les mer