Hopp til innhold

kurs slider

Skip to Navigation Skip navigation

Om kursopphold ved Montebellosenteret

Kreft er en sykdom som rammer mange i løpet av livet, både voksne og barn. 

Den bærende idé ved Montebellosenteret er at kreftsykdom handler om mer enn fysiske plager. Det handler om livet i sin alminnelighet.

Hovedmålsetting for kursopphold er å hente frem nye krefter slik at en blir rustet til å leve livet videre om det blir langt eller kort. Ulike kursopphold tilrettelegges for deg som har, eller har hatt kreft; «Kreft-hva nå?» kurs for diagnosegrupper (trinn 1), temakurs og kurs for familier med barn (trinn 2 og 3)

Dagens kurstilbud er bygget opp som en trinnmodul. Kursopphold starter vanligvis med trinn 1 kurs «Kreft - hva nå?». Trinn 1 kan ses som et «introduksjons- og avklaringsopphold» slik at du kanvelge videre kursopphold i forhold til egne behov for ulike tema (trinn 2 og trinn 3) og tidspunkt. 

  • Trinn 1 «Kreft-hva nå?». Grunnleggende livsmestringskurs.  Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. 
  • Trinn 2 kurs er behovsspesifikke livsmestringskurs.  Temaer fokuserer på ulike utfordringer videre i livet. Deltakerne har ulike diagnoser og sykdomsforløp, men felles interesse i tema.
  • Trinn 3 kurs er temafordypning fra deltakelse på trinn 2 kurs. Kursene er praktisk rettet og har fokus på ulike metoder for stressmestring, fysisk aktivitet og selvbehandling. 

Alle kursene er tilrettelagt slik at man kan delta sammen med samlivspartner/nærstående. Med nærstående menes personer som står pasienten spesielt nært. Dette kan være datter, sønn, mor, far, søster, bror eller også en god venninne/venn som er en støtte i sykdomssituasjonen. 

«Kreft-hva nå?» kursene er for alle som har, eller har hatt kreft, med eller uten samlivspartner/nærstående.

«Kreft – hva nå?» kursene rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Hovedmålsettingen er «Lær å leve med endringer som følge av kreft». Innholdet er en dynamisk prosess hvor kunnskapsformidling, endringsstrategier og livet videre er i fokus. Du møter  fagpersoner med spisskompetanse på kreft og kreftbehandling. Fellesskapet er verdifullt og gir rom for erfaringsutveksling med andre i tilnærmet lik situasjon. Dette kan bidra til økt innsikt og gi nye perspektiv på livet. Det er derfor lagt til rette for refleksjonssamtaler i mindre grupper. For å få størst mulig likhet blant kursdeltakerne er kursene delt inn etter diagnose. Kurset egner seg best rett etter primærbehandling og kan søkes alene eller sammen med pårørende/nærstående. Strukturerte samtaler i grupper gir rom for erfaringsutveksling og sosialt fellesskap. 

Pårørende/nærstående
Kurset er også tilrettelagt for pårørende/nærstående. På dette kurset får pårørende mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende, i egne grupper. Det å få økt kunnskap om kreft og kunne dele erfaringer med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre.  

Det arrangeres kurs for følgende diagnoser:

pdfBrystkreft

pdfGynekologisk kreft

pdfHjernesvulst

pdfLymfekreft

pdfMage-, tarmkreft

pdfBlod- og benmargskreft

pdfNevroendokrin kreft

pdfProstatakreft

pdfØre-, nese, halskreft

pdfHud- og fløflekk kreft

pdfUng voksen og kreft - hva nå?

pdfAlle krefttyper

Til kursoversikt «Kreft - hva nå?»  

Temakurs anbefales som oppfølgingskurs til "Kreft - hva nå?" kursene. 
Temakursene bygger også på hovedmålet om å gi hjelp til å leve med endringer som følge av kreft og å få nye perspektiv på livet videre. Fokus i temakusene på trinn 2 og 3 er ikke kreft og kreftbehandling men tema knyttet til utfodringene videre i livet. Å dele tanker og erfaringer om tema som oppleves viktig kan være nyttig og verdifullt selv om diagnose og sykdomsforløp er forskjellig.

Kursene omhandler tema som samliv, ernæring, fysisk aktivitet, eksistensielle utfordringer, kroppsbevissthet og bevegelsesglede, skaperglede, å leve med lymfødem, idrett og livslyst.

Trinn 2 temakurs som arrangeres i 2020

pdfSelvbilde, kropp og seksualitet

pdfEnergibalanse - med fysisk aktivitet og ernæring

pdfLær å leve med Lymfødem

pdfEn del av hverandres liv - parkurs

pdfDet er nå du lever

pdfPåskedager på Montebello

pdfOppmerksomt nærvær

pdfMinnene ser deg

pdfForsommerdager i litteraturens og kunstens rike

pdfUng Kreft - Sommeraktivitetsuka

pdfPilegrimsvandring i indre og ytre landskap

pdftankenskraft_2020_ny.pdf

Skaperglede

Førjulsdager

 Til kursplan med informasjon og dato til kurs

Trinn 3 temafordypningskurs

Kurs i trinn 3 er temafordypning fra deltakelse på trinn 2 kurset "Energibalanse i hverdagen". Trinn 3 kursene er praktisk rettet og har fokus på ulike metoder for stressmestring, fysisk aktivitet og selvbehandlig. "Lymfødem i hverdagen" er oppfølgingskurs etter deltakelse på rinn 2 kurset "Lær å leve med lymfødem".
Trinn 3 temakursene som arrangeres i 2019:

pdfYoga og avspenning

pdfVinteraktivitetsuka

Aktiv i friluft

pdfLymfødem i hverdagen

 Til kursplan med informasjon og dato til kurs     

Kursene er for barnefamilier med barn i alder 0-18 år. Familien bør ha minst ett barn i skolealder. Barnas behov er hovedfokus i familiekursene: Mestring og tilpasning til livet med kreft i familien, og støtte fra andre barn og unge i samme situasjon. Målsettingen er å hjelpe familien å tilpasse seg situasjonen de er i, fremme forståelse for hverandre og styrke mestring og samspill.  

Barna møter hverandre i en veksling mellom lek og alvor. I alderstilpassede samtalegrupper, ledet av psykolog, hjelpes barna til å dele med hverandre hvordan de har det, hva som er vanskelig og hva de kan gjøre for å få det bedre.

Kurset er tilrettelagt med en veksling mellom faglig program, aktivitet og fritid. Barna deltar i aktiviteter sammen med miljøarbeidere når foreldrene er på foredrag eller i gruppesamtaler.
Kursene arrangeres i samarbeid med Klinikk for Krisepsykologi i Bergen ved klinisk psykolog Marianne Straume.

Følgende familiekurs arrangeres:

Familiekurs - Mor eller far kreftsyk 
Dette kurset er spesielt for familier hvor barnas hverdag er preget av at mor eller far har en usikker fremtid/sykdommen er av kronisk forløp
Familiekurs - Mor eller far død av kreft
Familiekurs - Barn med kreftsykdom
Dette kurset har spesielt fokus på søsken

pdfFlyer familiekurs

Til oversikt familiekurs med mer informasjon og kursdatoene

 

Tilbake til toppen