Egenandel 

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt egenandeler for opphold ved Montebellosenteret. Dette er egenandeler som ikke inngår i frikortordningen.

  • Egenandel på en-ukes kurs: kr. 1316,- for kursdeltaker og kr. 889,- for  pårørende/nærstående. 
  • Egenandel på to-ukers: kr. 2632,- for kursdeltaker og kr. 1778,- for pårørende/nærstående.

Egenandel betales i sin helhet og kan ikke refunderes ved avbrutt opphold.  

Disse kursdeltakere betaler ingen egenandel:

  • kreftsyke barn under 15 år
  • foreldre og søsken til kreftsyke barn under 15 år
  • personer under 15 år med kreftsyke foreldre

Undervisningsmateriell

En mindre utgift til undervisningsmateriell og evt. til buss ved utflukter kan komme i tillegg.  

Reisekostnader 

HELFO refunderer for billigste reisemåte i etterkant av kursoppholdet. https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/bidragsreiser

Helfo kan om nødvendig dekke syketransport. 

Dersom du av medisinske årsaker ikke kan benytte deg av offentlig transport, kan du få dekket transport med drosje fra dør til dør. Fastlegen din kan fylle ut skjemaet «rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser». Se mer informasjon på www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/bidragsreiser 

Legen må skrive ut 2 rekvisisjoner til deg: 1 til Mesnali og 1 til hjemreise. Du bestiller selv en vanlig drosje, informerer om at du har rekvisisjon og leverer den til sjåføren.  

Økonomiske støtteordninger

Det er mulig å søke kommunale støtteordninger om bidrag for de som har en vanskelig økonomi. Mer informasjon om dette kan du få ved henvendelse til sosionomene ved sykehusene eller til din hjemstedskommune. 

Økonomisk støtte gjennom Kreftforeningen 
Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Søknader behandles månedlig. Økonomisk støtte er behovsprøvd og gis som engangsstønad fra 5 000 til 20 000 kr. avhengig av husstandens størrelse og økonomiske situasjon.  Økonomisk støtte kan gis for å lette den økonomiske situasjonen, som hjelp i en overgangssituasjon med økte utgifter eller inntektstap, til å dekke utgifter som ikke dekkes av det offentlige, eller til rehabilitering og velferdstiltak. 

Søknadsportal på internett finnes her. Kreftforeningen oppfordrer til å søke elektronisk. For dem som ikke har tilgang til internett, sendes søknadskjemaper post. Spørsmål om økonomisk støtte kan rettes til Kreftforeningen på tlf 21 49 49 21, eller ved å sende e-post til:   

HELFO kan gi forskudd til dekning av reiseutgifter

Hvis kursdeltaker ikke har betalingsevne ved høye reiseutgifter kan Helfo gi forskudd til dekning av billetter. Søknad bør sendes digitalt for at Helfo skal rekke å utbetale forskuddet før kursopphold. Lenke til skjema finner du på Helsenorge.no. (Det er skjema for søknad om refusjon som skal benyttes).

Du må legge inn et fiktivt opphold med datoer som har vært (velg f.eks. uken som har vært), og bruke merknadsfeltet til å skrive faktiske datoer for oppholdet. (Dette er fordi skjemaet ikke aksepterer krav frem i tid). Helfo dekker rimeligste reise med tog/fly inkludert bagasje. I søknaden må du dokumentere kostnadene for fly-/togbilletter ved å laste opp utskrift/skjermbilde av billettprisene. Det må fremkomme i kravet at det gjelder forskudd på reiseutgifter. Du må laste opp bekreftelse på oppholdet, som er tilbudsbrevet du får i posten fra Montebellosenteret.

Når du har søkt om forskudd må du kontakte Helfo på telefon 23 32 70 00, så de vet at det har kommet en søknad som de manuelt må følge opp og prioritere. (De har ellers inntil 8 ukers behandlingsfrist på krav om dekning av bidragsreiser.)

Ved vedtak om forskudd har du 3 ukers frist etter oppholdet til å sende reiseregning med originale kvitteringer. Evt. for mye utbetalt forskudd blir tilbakekrevd fra Helfo.

Spørsmål vedr. denne ordningen må rettes til Helfo tlf. 23 32 70 00.

Opplæringspenger fra NAV (for pårørende)

Opplæringspenger er for deg som må være borte fra jobb for å delta i nødvendig opplæring for et barn eller en voksen, som har en funksjonshemning eller langvarig sykdom. Les informasjonen som ligger på NAV sin hjemmeside for å se om dette kan være noe du kan søke på. Har du spørsmål vedrørende denne pengestøtten må du henvende deg til NAV. (Obs: Skjemaet spør om opplysninger om syke barn, men skjemaet gjelder for alle aldre).