Forskning

Her vises aktuelle forkningsprosjekter Montebellosenteret har deltatt i.

Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, med midler fra Helse Sør-Øst forskning og Radiumhopitalets legater. 

 

En spørreundersøkelse ble gjennomført i 2011–2013 der hensikten var å undersøke hva som karakteriserer pasienter og pårørende som søker seg til kursopphold på Montebellosenteret (MBS), hvilke type innhold i kreftrehabiliteringen pasienter har behov for og hvordan helsen endrer seg etter et opphold på MBS. 

 

Kort oppsummering av resultatene:
Nesten halvparten av deltakerne (pasienter) på 1-ukes Mestringskurs på MBS rapporterer kronisk (vedvarende) fatigue (tretthet/utmattelse) ved ankomst. Over halvparten møtte ikke nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet (minst 150 minutter ukentlig moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med hard fysisk aktivitet) og 80% møtte ikke anbefalinger for «5-om dagen » (inntak av frukt og grønt). Fysisk trening, fysioterapi og ernæringsveiledning var de komponentene som flest deltakere ønsket seg i et rehabiliteringsprogram, og andelen med behov for disse komponentene var større blant de med kronisk fatigue enn de uten kronisk fatigue. Resultatene videre i oppfølgingen viste at 3 måneder etter oppholdet på MBS opplever rundt 30% av deltakerne en forbedring av fatigue. Blant kvinnelige deltakere (pasienter) var det over en tredjedel som også opplevde en forbedring i generell helse og blant de mannlige deltakerne var det rundt 30% som forbedret fysisk rollefunksjon (relatert til å gjennomføre arbeid eller daglige gjøremål). Kvinnelige pårørende hadde lavere nivå av vitalitet, flere hadde kronisk fatigue og et større behov for støtte sammenlignet med mannlige pårørende ved ankomst til MBS. Resultatene videre i oppfølgingen viste at kvinnelige pårørende hadde en forbedring i enkelte dimensjoner av livskvalitet og fatigue 3 måneder etter oppholdet på MBS.

 

Det er nødvendig med mer forskning for å få mer kunnskap på dette feltet, slik at man kan lage målrettede programmer som møter kreftoverlevere og pårørende sine behov. Kursene på MBS er en potensiell arena for å nå mange kreftoverlevere som lever med seneffekter etter kreft og deres pårørende. Her har man mulighet til å øke kunnskapsnivået og gi praktiske råd om hvordan man kan møte og mestre de ulike utfordringene i livet etter kreft.

Sammendrag livsstil blant deltakere på Montebellosenteret 

Hele artikkelen kan du lese her, krever innloggingsrettigheter

Sammendrag fatigue blant deltakere og preferanser for innhold i rehabiliteringen

Hele artikkelen kan du lese her, det krever innloggingsrettigheter

Sammendrag Endring i fatigue livskvalitet og fysisk aktivitet etter mestringskurs

Hele artikkelen kan du lese her, det krever innloggingsrettigheter

Sammendrag Kjønnsforskjeller i helsestatus og nytte av mestringskurs blant pårørende

Hele artikkelen kan du lese her, det krever innloggingsrettigheter

Prosjektet er gjennomført ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og finansiert av Norges forskningsråd, Helsedirektoratet. Hensikten med studien var å øke kunnskapen om hvordan det sosiale nettverket kan hjelpe barn som har en mor eller far som lever med en kreftsykdom. Spørsmål som ønsket å få svar på er om undervisning og informasjon til det sosiale nettverket kan bedre den sosiale støtten til familier der en av foreldrene har kreft, og hvordan denne støtten kan bedre barnas livskvalitet og helse. Rekruttering til deltakende familier ble i hovedsak gjort gjennom Montebellosenteret og Kreftforeningen. 

 

Artikkel om presentasjon av prosjektet

Populairvitenskapelig oppsummeringartikkel fra nettverksprosjektet

Fagartikkel som først er publisering på Sykepleien.no.  
forfattere: Gunhild Gjerset, Torill Ensby, Lene Thorsen. DOI nummer 10.4220/Sykepleiens.2018.72042

 

Les artikkelen på sykepleien.no

Kreftpasienter trenger tilpasset rehabilitering

Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og Senter for Krisepsykologi. Data er samlet inn i 2008/2009. Vitenskapelige- og folkeopplysningsartikler skrives i 2010.

Rapport Barn og unge som pårørende SFK 2011

Montebellosenteret gjennomførte i 2005 et pilotprosjekt, «På tynn is», i samarbeid med Senter for Krisepsykologi i Bergen, ved forsker og dr.philos Kari Dyregrov. Målsettingen var å innhente kunnskap om barn og unges psykososiale situasjon ved kreftsykdom hos mor/far, og å bedre omsorgen for barn og ungdom som opplever dette. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av spørreskjema (78) og fokusgruppeintervju (11).

Rapport På tynn is

 

Å treffe andre som virkelig forstår – artikkel

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av prosjektet «På tynn is» av Kari Dyregrov, Bjørg Landmark og Torill Ensby

Bakgrunn
Barn og unge til foreldre med kreft er utsatt for et høyt nivå av psykososialt stress. Foreldrene strever ofte med hvordan de skal ivareta egen sykdom i tillegg til at de skal ivareta behov og reaksjoner hos barna. Et pilotprosjekt ble igangsatt i 2005 for å dokumentere kunnskap om barn og unges reaksjoner på kreft og død hos mor/far, samt evaluere familierehabiliteringskurs på Montebello – Senteret, alt med utgangspunkt i barn og unges erfaringer.

Materiale og metode
Undersøkelsen ble foretatt ved hjelp av spørreskjema og fokusgruppeintervju i 2005. 78 barn og unge i alderen 6 -18 år, som hadde en mor eller far med alvorlig kreftsykdom eller hadde mistet en mor eller far, deltok.

Resultater
Familierehabiliteringskursene ved Montebello – Senteret oppfyller barn og unges behov for: å uttrykke tanker og følelser, informasjon, omsorg, følelsesfelleskap, «likemannsstøtte», nær dialog med familien, og lystbetont aktivitet i trygge omgivelser. De unge informantene er takknemlige for og begeistret over kurstilbudet.

Konklusjon
Barn og unge evaluerer utbyttet av rehabiliteringskurs som svært positivt i en hverdag preget av mange uforutsigbarheter. Samspillet mellom samtalegrupper, aktivitetsgrupper og fellesskap med «likesinnede»/nye venner, kan fortolkes som verdifulle tilnærminger for å hjelpe barn og unge der mor eller far har kreft eller dør av kreft.

«Barn og unge evaluerer utbyttet av rehabiliteringskurs ved MBS som svært positivt i en hverdag preget av mange uforutsigbarheter. Dette er hovedkonklusjonen i en artikkel som tar utgangspunkt i barn og unges evaluering av nytteverdien av kurstilbud sammen med familien ved Montebello-Senteret.

 

Slik søker du om kursopphold

1. Søk om kursopphold

Finn ønsket kurs og fyll ut digital egensøknad så nøyaktig som mulig. Søknadsfrist er 5 uker før kurset starter. Du får en SMS fra oss når søknaden er mottatt.

2. Kontakt legen din

Fastlege eller sykehuslege fyller ut legeerklæring for deg og dokumenter at pårørende blir med deg på kurset, hvis du søker med pårørende.

Legeerklæringsskjema

3. Bekreftelse av kursplass

Du får en SMS om du har fått plass på kurset eller kommet på venteliste. Tilbudsbrev blir sendt i posten.

Hovedinntak gjøres fem uker før kursstart.

Dobbeltrom til kursdeltakere med god lenestol og varme farger.

Fasiliteter

Vi ønsker at alle våre kursdeltakere skal trives godt under oppholdet og føle seg hjemme. Vi tilbyr et moderne senter med delikate overnattingsrom og flotte fellesarealer både ute og inne.

Montebellosenterets basseng som er organisk formet med mosaikfliser

Fritidstilbud

Et opphold gir gode muligheter for fritid. Du kan benytte deg av husets fasiliteter, delta på kursets kveldsprogram, eller utforske området på egenhånd. Et mangfold av muligheter.

Husets fasade gjenspeiler i Mysendammen.

Uteområde og nærmiljø

På den store eiendommen har vi bl. annet en frodig hage, turstier, båtbrygge og lavvo. Det er kort vei til fjellet Sjusjøen, og den koselige byen Lillehammer.